تست هوش: ابرهای خالدار

تست هوش: ابرهای خالدار

۱۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟
تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

۳۹
به تصویر زیر نگاه کنید. یکی از 9 گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟؟