ایرج تقی پور: فردین ممنوع الکار نبود

ایرج تقی پور: فردین ممنوع الکار نبود

۲۹ خرداد ۱۳۹۵

۳۳
معاون بین الملل سینمای فارابی در دهه 60 از تندروهای آن دهه دفاع می کند. در حالی که می گوید محمد خاتمی، وزیر ارشاد وقت خودش از همه تندروتر بوده.