مُدهای زنانه ی کشورهای اسلامی

مُدهای زنانه ی کشورهای اسلامی

۲۰ خرداد ۱۳۹۵

۳۶
نحوه پوشش افراد یک منطقه براساس شیوه های رفتاری و فرهنگی بخش غالب آن جامعه اسلمی گیرد. مدپردازان همواره در تلاش هستند تا ایده های خود درباره این نحوه پوشش را به بیانی مفهوم و آشنا برای این جمعیت غالب ابراز کنند.