«خود کم بین ها» و مشکلات روانی شان

«خود کم بین ها» و مشکلات روانی شان

۲۳ تیر ۱۳۹۵

۱۹
یکی از عوامل اساسی انحرافات روان و شخصیت انسان، «عقده حقارت» یا خود کم بینی است عقده حقارت به حالت سرکوفتگی و افسردگی همراه با کینه توزی که به سبب ناکامی و تحمل رنج و خفت و حقارت پدید می آید، تعریف شده است.