ژان پل سارتر: «من قلمم را با شمشیر معاوضه کردم»

ژان پل سارتر: «من قلمم را با شمشیر معاوضه کردم»

۰۲ تیر ۱۳۹۵

۲۴
ژان پل سارتر نه فقط سمبل روشنفکری دهه های60 و 70 میلادی که نمونه تیپیک روشنفکری قرن بیستم بود، تا حدی که پس از مرگ او نام بردن از روشنفکری که همچون او جریان ساز و تهییج کننده باشد دشوار می نماید.
ژان پل سارتر «من قلمم را با شمشیر معاوضه کردم»

ژان پل سارتر «من قلمم را با شمشیر معاوضه کردم»

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۵۲
ژان پل سارتر نه فقط سمبل روشنفکری دهه های60 و 70 میلادی که نمونه تیپیک روشنفکری قرن بیستم بود، تا حدی که پس از مرگ او نام بردن از روشنفکری که همچون او جریان ساز و تهییج کننده باشد دشوار می نماید.