هفت نکته درباره «خواکین فینیکس» بازیگر

هفت نکته درباره «خواکین فینیکس» بازیگر

۲۰ تیر ۱۳۹۵

۲۴
فینیکس بازیگری است که در کارنامه کاری اش گونه ای مداومت و تنوع وجود دارد؛ او نقش های متفاوت و حتی متضاد را غربال و جذب می کند تا بتواند پیوسته و آهسته، لایه ها و میدان های بازی هایش را گسترش دهد و هدایت کند.