کمال کامیابی نیا و عشق پدر بودن

کمال کامیابی نیا و عشق پدر بودن

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۸۱
کمند کامیابی نیا نمونه یک کودک عصر ماست. کودکی که در همان روز تولد عکس اش در فضای مجازی چرخید تا همه دنیا بفهمند که کمال تا چه اندازه خوشبخت است.