هنرمندان ایرانی بی وطن یا با دو وطن

هنرمندان ایرانی بی وطن یا با دو وطن

۰۲ آبان ۱۳۹۵

۶
در این مطلب برخی بازیگران دارای دو وطن معرفی می شوند؛ یک وطن در تهران برای کار و دیگری خارج از کشور یا در شهرستان های ایران برای زندگی. البته بازیگرانی هستند که مدام در سفر تفریحی بیرون از تهران یا خارج از کشور هستند.
میزگرد خانوادگی با «امیرسلیمانی» ها

میزگرد خانوادگی با «امیرسلیمانی» ها

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۲۴
یک خانواده چهار نفره ایرانی که همه آنها به نحوی درگیر هنر هستند. یک پدر و مادر و یک خواهر و برادر. ویژگی آنها این است که هنوز هم، یکدیگر را دوست دارند. هنوز هم به کانون گرم خانواده عشق می ورزند. هنوز هم به آینده خوشبین و دل گرم اند و...