کسپر اشمایکل، در میان شگفتی سازان

کسپر اشمایکل، در میان شگفتی سازان

۰۶ خرداد ۱۳۹۵

۶۵
وقتی پسرها از راه می رسند، یعنی می توان دوران خاطره بازی با خاطرات پدرهای شان را کوتاه کرد و به سراغ استعدادهای نابی رفت که از آن پدرها به پسرهای شان ارث رسیده است