خیام، ریاضی دان و فیلسوف بزرگ ایرانی

خیام، ریاضی دان و فیلسوف بزرگ ایرانی

۱۶ شهریور ۱۳۹۵

۱۱
عمر خیام منجم است، فیلسوف است، ریاضی دان بزرگی است. تقویم شمسی که امروزه از آن استفاده می کنیم حاصل تلاش های اوست؛ با این حال آن مهم ترین امری که از او آموخته ایم «دم را غنیمت شمردن» است.
خیام، ریاضی دان و فیلسوف بزرگ ایرانی

خیام، ریاضی دان و فیلسوف بزرگ ایرانی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۵
عمر خیام منجم است، فیلسوف است، ریاضی دان بزرگی است. تقویم شمسی که امروزه از آن استفاده می کنیم حاصل تلاش های اوست؛ با این حال آن مهم ترین امری که از او آموخته ایم «دم را غنیمت شمردن» است.