کیانا تجمل از " اژدها وارد می شود "می گوید

کیانا تجمل از " اژدها وارد می شود "می گوید

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۵۶
فرود آمدن از هیجان تماشای «اژدها وارد می شود» و قطره قطره تعریف و باز تعریف کردن آن برای من کار ساده ای نبود. وقتی بعد از چند روز شنیدن تعریف و تمجید از فیلم در میان اطرافیان، فرصت تماشا به دست آمد.