یا فریحا یا مرگ!

یا فریحا یا مرگ!

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

۴۴
ماجرای سماجت جوان عاشق پیشه ایرانی و خواستگاری او از بازیگر ترکیه ای مدتی است که رسانه های ترکیه ای را به خود مشغول کرده و آنها دائما از درگیری این جوان و بازیگر ترکیه ای می نویسند.