آشنایی با خطرهای مرسوم جراحی‌های پلاستیک و دیگر روش‌های زیبایی

آشنایی با خطرهای مرسوم جراحی‌های پلاستیک و دیگر روش‌های زیبایی

۲۵ تیر ۱۳۹۵

۱۹
امروزه جراحی پلاستیک یا جراحی زیبایی بیشتر از هر زمان دیگری در میان مردم طرفدار پیداکرده است. در حقیقت، به گزارش جامعه جراحی پلاستیک آمریکا در دهه گذشته میزان استفاده مردم از جراحی پلاستیک 846درصد افزایش‌یافته است که به بیان دقیق‌تر تقریبا برابر با 11 میلیون جراحی در هرسال است. همین افزایش چشمگیر جراحی‌های پلاستیک بر اهمیت افزایش دانش مردم درزمینه جراحی‌های پلاستیک می‌افزاید.