نقش باکتری‌ها در پیدایش بال پرندگان

نقش باکتری‌ها در پیدایش بال پرندگان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۴
در پی پژوهشی که به تازگی در آکسفورد انجام شده، گفته می‌شود که وجود ژن‌های زاید و تکراری می‌تواند در بروز نوآوری‌های فرگشتی در موجودات زنده و پیدایش ویژگی‌های جدید همانند بال‌ها، دست، پا و سایر اندام‌ها موثر باشد.