زندگی نامه لوئی فردیناند سلین

زندگی نامه لوئی فردیناند سلین

۱۳ تیر ۱۳۹۵

۱۵
لوئی فردیناند آگوسته دِتوش معروف به سلین از نویسندگان ما بین دو جنگ بین الملل فرانسه است. او دو جنگ را زندگی کرد و شاهد حوادث جهنمی نیمه ی اول قرن بیستم بود. انتشار اولین رمان «سفر به انتهای شب در سال 1932 دنیای ادبیات را ناگهان متوجه این ناشناس نمود.