داستان گاندی و لنگه کفش

داستان گاندی و لنگه کفش

۳۰ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
گویند روزی گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگه کفشش درآمد و روی خط آهن افتاد.