الهی قمشه ای درگذشت

الهی قمشه ای درگذشت

۲۰ تیر ۱۳۹۵

۲۱
بانو مهدیه الهی قمشه ای (محقق ادبیات عرفانی) که به دلیل مشکل تنفسی وعفونت ریه و بعد از یک دوره بستری شدن در بخش آی سی یوی بیمارستان آتیه به منزل منتقل شده بود؛ در سن 79 سالگی درگذشت.