مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چه تفاوت هایی دارند؟

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چه تفاوت هایی دارند؟

۰۴ خرداد ۱۳۹۵

۶۹
مهر به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود. مهریه عندالمطالبه است؛ یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک آن می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.