زندگی سیاسی «مارلون براندو»

زندگی سیاسی «مارلون براندو»

۱۳ تیر ۱۳۹۵

۱۲
مارلون براندو در نمایش صداقتش تقریبا کودکانه عمل می کند. او گریزان تا سر حد انزجار از این واقعیت است که صداقت ارزش چندانی برای یک سیاستمدار ندارد.