قاتل اهلی چگونه فیلمی است؟

قاتل اهلی چگونه فیلمی است؟

۰۷ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
جواد طوسی منتقد سرشناس و دوست مسعود کیمیایی درباره فیلم قاتل اهلی گفت: قاتل اهلی یکی از فیلم های مسعود کیمیایی می شود.