بررسی 8 عدد و مفهوم کلیدی در ریاضیات

بررسی 8 عدد و مفهوم کلیدی در ریاضیات

۲۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
اعداد دنیای پر رمز ورازی دارند؛ از روزگار قدیم دانشمندان و فیلسوفان زیادی در رابطه با اعداد و روابط آن‌ها تحقیق کرده‌اند. اعداد مهمی وجود دارند که شما با شناختن آن اعداد، کلید دنیای اعداد را در دست دارید.