آشنایی با قدرتمندترین زن جهان

آشنایی با قدرتمندترین زن جهان

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۱
ملیندا گیتس بیش از هر چیز دیگر به عنوان نیمه ی دیگر بیل گیتس شناخته می شود. برخی حتی پا را از این هم فراتر می گذارند و می گویند او نیمه ی بهتر بیل گیتس است.