ترکیه کشوری موفق و مثال زدنی

ترکیه کشوری موفق و مثال زدنی

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

۵۳
داستان توسعه در ترکیه سال‌هاست برای نظریه‌پردازان اقتصادی و سیاسی، یک مثال دم‌دستی است. هرجا می‌خواهند کشوری موفق را مثال بزنند، سراغ ترکیه می‌روند.