فهرستی از فناوری‌های رو به رشدی که میتوانند تاثیرات شگرفی در آینده ایجاد کنند

فهرستی از فناوری‌های رو به رشدی که میتوانند تاثیرات شگرفی در آینده ایجاد کنند

۱۲ تیر ۱۳۹۵

۱۸
سالانه تکنولوژی‌های جدیدی به دنیا معرفی می‌شوند که می‌توانند کیفیت زندگی بشر را در زمینه‌های مختلف تغییر دهند. مجمع جهانی اقتصاد با همکاری متخصصان جهانی فهرستی از فناوری‌های رو به رشد را جمع‌آوری کرده است که این قابلیت را دارند تا تاثیرات شگرفی در آینده ایجاد کنند.