نگاه مینا وحید به بازیگری!

نگاه مینا وحید به بازیگری!

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۷
مینا وحید جزو بازیگرانی است که گام های اول را با اطمینان برداشته و نشان داده برای ماندن برنامه دارد. با او درباره «شهرزاد»، «کفش هایم کو؟ » و نیز نگاهش به بازیگری گفتگو کرده ایم.