خودشیفته ها نخوانند

خودشیفته ها نخوانند

۲۹ تیر ۱۳۹۵

۲۴
یکی از فضیلت‌ها و صفات مثبتی که در روان‌شناسی مثبت‌گرا دارایی مثبت تلقی می‌شود فروتنی است.