شصت و پنجمین سالمرگ ملک‌الشعرای بهار

شصت و پنجمین سالمرگ ملک‌الشعرای بهار

۰۹ تیر ۱۳۹۵

۲۳
«معمولاً عشق در ادبیات فارسی به انسان است ولی در بهار عشق به وطن و سرزمین غلبه دارد و جالب اینجاست که این عشق بیشتر به سرزمین است تا مردم سرزمین، چرا که مردم را بیشتر به عنوان علل عقب ماندگی ایران میشناسد. »