نمونه هایی از شهرت طلبان ایرانی

نمونه هایی از شهرت طلبان ایرانی

۲۸ تیر ۱۳۹۵

۱۸
تصویر نوزادی که زار می زند و طلب آغوش می کند را احتمالا تجربه کرده اید، او می خواهد شهره شود و از کنار شهرت امنیت را به دست آورد، ما از همان ابتدا شهرت طلبیم، چون امنیت می خواهیم، امنیت برای ما چیزی شبیه اکسیژن است.