آلوده کننده های هوا در  منزل خود رابشناسید

آلوده کننده های هوا در منزل خود رابشناسید

۱۱ تیر ۱۳۹۵

۲۸
برای مقابله با کپک ها باید مراقب میزان رطوبت در خانه باشید. اول اینکه در هیچ کجای خانه لوله ای نشتی نداشته باشد و تمام وسایلی که ایجاد رطوبت می کنند، از محیط بیرون برده شوند.