مرور خاطرات با ناصر ملک مطیعی (2)

مرور خاطرات با ناصر ملک مطیعی (2)

۱۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
قیصر در سینمای ایران یک فیلم جریان ساز است؛ فیلمی که موج نوی سینمای ما را پدید آورد. قیصر غیر از سازنده اش دو نماد دارد؛ یکی بهروز وثوقی و دیگری ناصر ملک مطیعی...
مرور خاطرات با ناصر ملک مطیعی (1)

مرور خاطرات با ناصر ملک مطیعی (1)

۱۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۷
قیصر در سینمای ایران یک فیلم جریان ساز است؛ فیلمی که موج نوی سینمای ما را پدید آورد. قیصر غیر از سازنده اش دو نماد دارد؛ یکی بهروز وثوقی و دیگری ناصر ملک مطیعی...