نیرجا بانوت؛ بانوی قهرمان هندوستان

نیرجا بانوت؛ بانوی قهرمان هندوستان

۲۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
قهرمانان در بین ما هستند و نیرجا بانوت ثابت کرد که قهرمان بودن به جنسیت و حتی نژاد هیچ ربطی ندارد و هر کسی می تواند قهرمان باشد. «نیرجا بانوت» مهماندار بیست و دو ساله خطوط هواپیمایی پان امریکن بود.