تعریف پرخوری و آشنایی با تبعات آن (2)

تعریف پرخوری و آشنایی با تبعات آن (2)

۰۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۱
در این مقاله با علل پرخوری آشنا می‌شوید. از جمله عوامل موثر در پرخوری می‌توان به عادات غذایی مرسوم در خانواده، محرومیت طولانی در غذا و... استرس اشاره نمود.
تعریف پرخوری و آشنایی با تبعات آن (1)

تعریف پرخوری و آشنایی با تبعات آن (1)

۰۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
پرخوری در جوامع پیشرفته صنعتی شیوع خیلی بیشتری دارد، بدین معنا که با پیشرفت علم، توسعه صنعت و گسترش ارتباطات جمعی، مسئله پرخوری رواج بیشتری یافته است.