نگاهی به زندگی سخت همای و پشتکار و سخت کوشی او

نگاهی به زندگی سخت همای و پشتکار و سخت کوشی او

۱۹ مهر ۱۳۹۵

۱۱
«پرواز همای» بعد از اخذ مجوز برای فعالیت در ایران، در مدت زمانی بسیار کوتاه آنچنان چشم ها را متوجه و پیگیر خود کرد که هیچ اجرایی از او بی مخاطب یا کم مخاطب به روی صحنه نرفت.