تفکر نقادانه به چه کار می آید؟

تفکر نقادانه به چه کار می آید؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۹
«تفکر نقدانه میلی است شدید به جستجوگری، کنار آمدن با عدم قطعیت، انس گرفتن به اندیشیدن، احتیاط و هستگی در اظهارنظر و ادعا، آمادگی همیشگی برای تامل کردن و مواجه شدن با اندیشه های جدید، احتیاط در تعمیم دادن و نظم ساختگی برقرار کردن میان پدیده ها و دوری جستن از هرگونه فریب خود یا دیگران در اندیشیدن. »
زندگی نامه رنه دکارت

زندگی نامه رنه دکارت

۰۵ تیر ۱۳۹۵

۳۱
رنه دکارت، پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی، کسی که فلسفه را از خواب سنگین قرون وسطی ای اش بیدار کرد. در سال 1596 در خانواده ای از نجبای تورن در فرانسه به دنیا آمد...