نگاهی به واعظان خبرساز

نگاهی به واعظان خبرساز

۲۴ خرداد ۱۳۹۵

۲۹
آغاز ماه رمضان در روزهای گرم سال، بهانه ای شد تا نگاهی داشته باشیم به واعظانی که سخنان جنجالی و داغ داشتند.