حضور برادران روئسای‌جمهور در دولت

حضور برادران روئسای‌جمهور در دولت

۳۰ تیر ۱۳۹۵

۲۰
از دوران هاشمی‌رفسنجانی به بعد، حضور برادران رئیس‌ دولت در نهاد ریاست‌جمهوری یک رویه معمول شد. تا قبل از آن و در دوره ریاست‌جمهوری مقام معظم‌رهبری، برادران وی در ریاست‌جمهوری حضور نداشتند.