آیا الگوریتم‌ها تصمیم گیرنده های بهتری هستند؟

آیا الگوریتم‌ها تصمیم گیرنده های بهتری هستند؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
آیا به نرم‌افزارها اعتماد می‌کنید تا به جای شما تصمیم‌گیری کنند؟ برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید گاهی شرایط به قدری پیچیده می‌شود که مقایسه انسان و الگوریتم‌ها به شدت دشوار می‌گردد!