چهار مشکل اصلی در مدیریت پروژه

چهار مشکل اصلی در مدیریت پروژه

۰۱ فروردین ۱۳۹۵

۵۷
چهار مشکل اصلی در یک مدیریت پروژه وجود دارند. از هرکدام از این مشکلات می توان با زمان کافی برای فکر کردن دقیق و پیش از اینکه روی پروژه دیگری کار شود، اجتناب ورزید.