آمبولی ریه چیست؟

آمبولی ریه چیست؟

۱۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
اگر آمبولی ریه به موقع درمان و تشخیص داده نشود، موجب نارسایی قلب و ایست قلبی می شود. لازم به توضیح است، به دلیل مسائل هورمونی احتمال بروز آمبولی ریه در زنان بیشتر است.