کاشی‌کاری زیبای تکیه معاون الملک در جهان بی‌همتا است

کاشی‌کاری زیبای تکیه معاون الملک در جهان بی‌همتا است

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

۸۱
تکیه معاون الملک 114 سال پیش در شهر کرمانشاه، توسط حسین خان معینالرعایا بنا و سپس به همت حسن خان معینالملک تکمیل شد. این مجموعه از سه بخش اصلی حسینیه، زینبیه و عباسیه تشکیل شده و کاشی‌کاری زیبای آن در جهان بی‌همتا است.