زندگی نامه رنه دکارت

زندگی نامه رنه دکارت

۰۵ تیر ۱۳۹۵

۳۰
رنه دکارت، پدر فلسفه مدرن و هندسه تحلیلی، کسی که فلسفه را از خواب سنگین قرون وسطی ای اش بیدار کرد. در سال 1596 در خانواده ای از نجبای تورن در فرانسه به دنیا آمد...