کدام بیماری ها در کوتاهی قد کودکان موثراند؟

کدام بیماری ها در کوتاهی قد کودکان موثراند؟

۱۹ تیر ۱۳۹۵

۳۵
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در قد نهایی یک کودک، پدر و مادر او هستند. به عبارتی از یک پدر و مادر قد بلند، فرزند بلندقدی زاده می‌شود و عکس آن نیز درباره زوج‌های کوتاه قامت صادق است.
کوتاهی قد کودکان مربوط به کدام بیماری است؟

کوتاهی قد کودکان مربوط به کدام بیماری است؟

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

۶۵
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در قد نهایی یک کودک، پدر و مادر او هستند. به عبارتی از یک پدر و مادر قد بلند، فرزند بلندقدی زاده می‌شود و عکس آن نیز درباره زوج‌های کوتاه قامت صادق است. ما می‌توانیم با دانستن قد پدر و مادر یک کودک، قد نهایی او را حدس بزنیم.