درباره بیماری«سادومازوخیسم» چه میدانید؟

درباره بیماری«سادومازوخیسم» چه میدانید؟

۱۴ تیر ۱۳۹۵

۳۴
رفتارهای سادومازوخیستی از ابتدای کار در جوامع انسانی وجود داشته اند. یعنی میل غریب به آزار دادن دیگری یا میل غریب تر آزار دیدن از دیگری انگار در تمام دوران ها در تمام جوامع وجود داشته است.