سعید گنجی رزمی کار ایرانی

سعید گنجی رزمی کار ایرانی

۱۱ تیر ۱۳۹۵

۲۲
سالن «ترادکارن» در شهر «یوتوبوری» پر شده است از تماشاگرانی که منتظر نشسته اند تا مبارزه دو فایتر (مبارز) را در رینگی خاص که به آن «کیج»- قفس- می گویند ببینند.