آشنایی با حساسیت های شغلی مدیران فروش

آشنایی با حساسیت های شغلی مدیران فروش

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۷
کار سوپروایزر یا سرپرست فروش، برقراری تعادل و هماهنگی بین دستورات و وظایف مدیریت فروش (شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و نظارت و کنترل) و عملکرد نیروهای فروش است.