سالوادور آلنده، مردی‌ که‌ خاطره‌اش تا سالیان دراز در امریکای‌‌ لاتین زنده خواهد ماند‌

سالوادور آلنده، مردی‌ که‌ خاطره‌اش تا سالیان دراز در امریکای‌‌ لاتین زنده خواهد ماند‌

۰۶ تیر ۱۳۹۵

۲۷
در شیلی اگر رهبری یا گروهی یا طبقه‌ای بر حق‌ به اصطلاح شکست خورده باشد، آن رهبر دکتر‌ آلنده‌ گوسنس، یا یاران آرمان‌گرای و یا طبقه‌ی تهی‌دست شیلی نمی‌تواند باشد و نبوده است.