حضوری یا مجازی؟ مسئله این است!

حضوری یا مجازی؟ مسئله این است!

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

۵۸
آموزش رسمی چقدر برای رشد یک کودک اهمیت دارد؟ ظاهرا بسیار! اگر شما به میزان هزینه ای که برای فرستادن کودکان به مدارس خصوصی می شود، توجه کرده باشید این مهم برای شما آشکار می شود.