گفت و گو با سیدمحمود دعایی

گفت و گو با سیدمحمود دعایی

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

۴۰
سید اصلاح طلب معتقد است امام مشی اعتدالی داشت، به دور از خودکامگی اما هر زمان به نظر قطعی می رسید قاطع بود. مشی که در خانه امام هم جریان داشته است، از آزاد بودن فرزندانشان در تحصیل کردن تا اهل مطالعه بودن همسرشان.