وجود حس ششم در انسان‌ها

وجود حس ششم در انسان‌ها

۰۹ تیر ۱۳۹۵

۱۹
محقق آمریکایی نیز شواهدی را مبنی بر وجود حس ششم در انسان‌ها پیدا کرده است. اطلاعات ارائه شده نشان از این دارد که انسان‌ها قابلیت یافتن میدان مغناطیسی زمین را بصورت ناآگاهانه دارد.