7 پیامکی که آقایان را می ترساند

7 پیامکی که آقایان را می ترساند

۱۲ تیر ۱۳۹۵

۱۷
همه ما دوست داریم پیامک بفرستیم. پیام ها عشق بی پایان و دلبستگی روزافزون ما را نسبت به فردی نشان می دهند. با این حال، چند پیام هست که با فرستادن آنها به مرد زندگی تان، بجای آنکه او را بیشتر جذب کنید، فرارش می دهید.